Om oss

Ståthöga MA Teknik är ett modernt underhållsföretag med lång tradition. Med nytänk, innovativa idéer och arbetssätt vill vi tillsammans med våra kunder utvecklas och hitta nya lösningar. För oss står kunden alltid i fokus.

Rätt typ av underhållsinsatser har en direkt positiv inverkan på industrins lönsamhet, miljö och resursanvändning. Genom att bistå med kompetent personal, högkvalitativa produkter och mycket erfarenhet vill vi vara en stark underhållspartner och resurs. Läs mer om våra verksamhetsområden eller kontakta någon av våra medarbetare för mer information.


 

Läs mer om oss

Vår historia

Sedan företaget grundades 1981 har tre generationer byggt upp verksamheten till vad den är idag.
Kunskapen sitter i väggarna och familjekänslan är påtaglig, en framgångsrik kombination som lagt grunden till vår nuvarande marknadsposition.

 • 1981 – Företaget startas i Norrköping som ett handelsbolag med inriktning mot svets & smide.
 • 1983 – Företaget ombildas till aktiebolag och bygger en ny svets- och smidesverkstad.
 • 1990 – Chesterton-agenturen tas upp och bolaget börjar arbeta med beläggningar och roterande utrustning.
 • 2006 – Bolaget förvärvar fastighet på Tenngatan 6 i Norrköping och bygger helt nya ändamålsenliga kontor, verkstäder och lager.
 • 2013 – En ny svets-, smides- och maskinverkstad byggs bakom den befintliga fastigheten på Tenngatan 6 i Norrköping innebärande totalt 4500 kvadratmeter verkstadsyta fördelat på två fastigheter.
 • 2016 – En rördivision etableras i Oxelösund.
 • 2017 – SvetsMekano i Kisa förvärvas innebärande en fast etablering på denna ort med 1000 kvadratmeter verkstadsyta och personal.
 • 2019 – Invigning av ny rörverkstad i Oxelösund.
 • Chesterton-agenturen tas över i Stockholms län och vi kan nu erbjuda även denna region hela vårt tjänste- och produktutbud.

Vår tillväxtresa fortsätter!

Kvalitetsarbete

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som ger våra kunder en säker drift. Vi följer alltid upp våra insatser och säkerställer att de lett till en förbättrad totalekonomi kopplat till produkt eller tjänst som levererats.

Alla medarbetare ansvarar tillsammans för att de produkter och tjänster som levereras till kund uppfyller den kvalitetsnivå som förväntats. Detta gäller såväl produktkvalitet som service, pris och leveranstid.

Via mål, handlingsplaner och uppföljning av vår verksamhet arbetar vi aktivt för att ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsledningssystem och därmed också vår verksamhet.

Självklart är vi även ISO certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015.

Aktivt miljöarbete

Vi arbetar aktivt för att söka de minst miljöbelastande arbetsmetoderna och transportsätten samt påverka våra kunder till investering av produkter som reducerar miljöbelastningen kopplat till utsläpp i luft och vatten, energiförbrukning och hög förbrukning av reservdelar.

Vi följer samtliga miljölagar och regler relevanta för vårt företag och dess verksamhet. Dessutom bevakar vi forsknings- och utvecklingsarbete inom såväl miljöområdet som vår egen bransch. Detta för att öka vårt kunnande om miljöfrågor och därigenom med ständiga förbättringar förhindra miljöförstöringar.

Vi tillämpar denna miljöpolicy och göra den känd för alla anställda samt håller den tillgänglig för leverantörer, kunder och andra parter som önskar ta del av densamma. Detta sker genom årlig redovisning av vilka miljöförbättrande åtgärder som vidtagits där även miljöpolicy, miljömål och deras uppfyllelse klart framgår i det redovisande materialet.

Självklart är vi ISO-certifierande enligt SS-EN ISO 14001:2015.

Arbetsmiljöarbete

Inom verksamheten har vi arbete som innebär arbetsmiljörisker. Det ligger därför i företagets intresse att samtidigt som verksamheten bedrivs under goda ekonomiska former och med högt ställda kvalitetsmål, även upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö och minimera negativ inverkan på den yttre miljön.

En god arbetsmiljö ligger i allas intresse vilket gör att personalen, som är företagets viktigaste resurs, får en ökad trivsel och fungerar bättre i sitt arbete. Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö som är säker och ger de anställda arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling.

För att klara målsättningen krävs medvetenhet och ansvarskänsla vilket även återspeglas i vårt säkerhetsarbete.

Vi är nu certifierade enligt arbetsmiljöstandarden ISO 45001.

Säkerhet

Att arbeta säkert har alltid varit en självklarhet för oss och det är något vi prioriterar i alla våra delprocesser. För att ta säkerheten till nästa nivå medgrundade vi Doccit AB under 2018, ett mjukvaruföretag som tillhandahåller ett stödsystem med fokus på arbetsmiljö och säkerhet.

Vårt säkerhetsarbete genomsyrar idag hela vår planering och allt arbete vi utför vilket gagnar samtliga parter inblandade i projektet.

Läs mer om Doccit

Innan ett arbete påbörjas skriver ansvarig projektledare en riskidentifiering som bifogas våra projektdokument. Dokumenten skickas därefter till arbetsledaren som planerar och bereder jobbet. Detta följs av en grundlig genomgång med ansvarig servicetekniker som även får ta del av alla projektdokument. På plats hos kund utför serviceteknikern en riskidentifiering i vår egen “app” som sedan lagras digitalt och skickas till kund.

Om olyckan är framme så används samma “app” för att skriva en tillbudsrapport och vid behov dokumenteras detta även med bilder.När rapporten sparas, skickas den samtidigt digitalt till kundens e-post.

Att arbeta säkert är att arbeta smart!

Certifieringar
 • SS-EN ISO 14001:2015
 • SS-EN ISO 9001:2015
 • SS-EN ISO 3834-2
 • SS-EN ISO 9606-1
 • EN 1090-1 (EXC1, EXC2, EXC3)
 • ISO 45001
Cirkulär ekonomi

Vår grundfilosofi bygger på att alltid försöka renovera och uppgradera våra kunders befintliga utrustning snarare än ersätta deras produktionsmiljöer med nyproducerat.
I över 30 år har vi arbetat fram unika metoder och koncept för att optimera industriell utrustning med avseende på energiförbrukning, livslängd och återanvändning.

För att ytterligare utveckla oss och maximera vårt hållbarhetsarbete deltar vi i ett forskningsprojekt, Mistra REES, där vi tillsammans med flera svenska universitet och elva andra företag ingår i ett fyraårigt forskningsprojekt med fokus på cirkulär ekonomi och utveckling av koncept som stödjer en cirkulär affärsmodell. Vi vill inte bara att optimera oss själva, utan även våra kunder med målet att ytterligare anpassa deras verksamheter och processer med hållbarhet och cirkulär ekonomi i fokus.

https://mistrarees.se/

Verksamhetspolicy

Ståthöga MA Teknik ska, genom att vara en stark och flexibel servicepartner, erbjuda försäljning av produkter och utförande av tjänster i form av plåt‐ och balkkonstruktioner samt service och uppgradering av utrustning till den industriella underhållsmarknaden. Genom detta erbjuda företag och organisationer lösningar som ger en säker drift och ett mer miljömässigt och ekonomisk sparande vilket leder till en förbättrad totalekonomi.

Vi säkerställer vårt erbjudande genom hög kompetens och ett starkt engagemang där vi aktivt arbetar med våra verksamhetsrisker för att säkerställa ett korrekt utförande. Genom en god hantering av kompetensen i verksamheten säkerställer vi rätt kompetens på rätt plats.

Vi ser lagstiftning som en lägsta nivå för vårt miljö‐ och arbetsmiljöarbete där vi även arbetar förebyggande med optimering av våra kunders utrustning genom våra helhetslösningar vilket genererar en positiv miljöpåverkan och ökar våra kunders miljöprestanda.

Det ligger i företagets intresse att samtidigt som verksamheten bedrives under goda ekonomiska former och med högt ställda kvalitetsmål, även upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö och minimera negativ inverkan på den yttre miljön.

Vi skapar en attraktiv och säker arbetsplats där medarbetarna har goda förutsättningar att utföra sitt arbete på ett flexibelt, säkert och effektivt sätt med möjlighet till påverkan över den egna arbetssituationen. Vårt mål är att vara marknadsledande inom arbetsmiljö och säkerhet. Högsta fokus läggs på vidareutveckling och utbildning inom området. Vi engagerar alla medarbetare till positiv livsstil och att vara delaktiga i företagets utveckling.

Genom att arbeta aktivt med våra verksamhetsrisker och rapportering av avvikelser, olyckor och tillbud, förbättrar vi ständigt verksamheten.

Jobba hos oss

Vi söker alltid kompetenta individer till våra verksamheter i Stockholm, Norrköping, Oxelösund och Kisa.

Spontantansökan? Klicka här

Lediga tjänster hittar du här

Jobba hos oss

Lämna intresseanmälan här

Verkstäder

verkstadsyta

Nöjda kunder

Ståthöga MA Teknik AB | Tenngatan 6 | 602 23 Norrköping | Tel 011-31 49 50 | info@stathoga.se