Quality & Environment

VÅRT KVALITETSARBETE

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som ger våra kunder en säker drift. Vi följer alltid upp våra insatser och säkerställer att de lett till en förbättrad totalekonomi kopplat till produkt eller tjänst som levererats.

Alla medarbetare ansvarar tillsammans för att de produkter och tjänster som levereras till kund uppfyller den kvalitetsnivå som förväntats. Detta gäller såväl produktkvalitet som service, pris och leveranstid.

Via mål, handlingsplaner och uppföljning av vår verksamhet arbetar vi aktivt för att ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsledningssystem och därmed också vår verksamhet.

VÅRT MILJÖARBETE

Vi arbetar aktivt för att söka de minst miljöbelastande arbetsmetoderna och transportsätten samt påverka våra kunder till investering av produkter som reducerar miljöbelastningen kopplat till utsläpp i luft och vatten, energiförbrukning och hög förbrukning av reservdelar.

Vi följer samtliga miljölagar och regler relevanta för vårt företag och dess verksamhet. Dessutom bevakar vi forsknings- och utvecklingsarbete inom såväl miljöområdet som vår egen bransch. Detta för att öka vårt kunnande om miljöfrågor och därigenom med ständiga förbättringar förhindra miljöförstöringar.

Vi tillämpar denna miljöpolicy och göra den känd för alla anställda samt håller den tillgänglig för leverantörer, kunder och andra parter som önskar ta del av densamma. Detta sker genom årlig redovisning av vilka miljöförbättrande åtgärder som vidtagits där även miljöpolicy, miljömål och deras uppfyllelse klart framgår i det redovisande materialet.

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

Inom verksamheten har vi arbete som innebär arbetsmiljörisker.
Det ligger därför i företagets intresse att samtidigt som verksamheten bedrivs under goda ekonomiska former och med högt ställda kvalitetsmål, även upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö och minimera negativ inverkan på den yttre miljön.

En god arbetsmiljö ligger i allas intresse vilket gör att personalen, som är företagets viktigaste resurs, får en ökad trivsel och fungerar bättre i sitt arbete. Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö som är säker och ger de anställda arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling.

För att klara målsättningen krävs medvetenhet och ansvarskänsla vilket även återspeglas i vårt säkerhetsarbete.